Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst 1.1 Bogaard Media Productions zal niet beginnen met werkzaamheden aan welk project dan ook alvorens per brief of per email schriftelijke bevestiging of goedkeuring van onze algemene voorwaarden te hebben ontvangen. Deze bevestiging word als bindend beschouwd. 1.2 Latere wijzigingen in de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

2. Offertes en Totstandbrenging 2.1 Alle offertes van Bogaard Media Productions, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Bogaard Media Productions kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft mogelijk een beperkte geldigheidsduur, deze staat vermeld op de offerte. 2.2 Voor aanvang van het project dient de omschrijving van de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte schriftelijk te worden bevestigd. 2.3 De omvang van de opdracht word bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle eventuele wijzigingen die plaatsvinden op het correctiemoment. 2.4 De geoffreerde prijs is inclusief één correctiemoment. Alle verdere aanpassingen en montages worden afzonderlijk op basis van nacalculatie gefactureerd. 2.5 Het correctie moment beperkt zich tot niet substantiele wijzigingen, zoals het vervangen van beelden, texten of logo‘s etc . Wijzigingen die dusdanig van omvang zijn dat ze meer dan 10% van de gebudgeteerde uren overschrijden worden in overleg apart geoffreerd en gefactureerd. 2.6 Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

3. Productverstrekking 3.1 Een door Bogaard Media Productions opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld. 3.2 De termijn waarbinnen of het tijdstip waarop Bogaard Media Productions de producten zal moeten hebben verstrekt, is vasgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de verstrekking zal plaatsvinden na totstandkoming van de overeenkomst niet zullen wijzigen. 3.3 Bij elk contract waarin Bogaard Media Productions word geacht te werken met een deadline is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig aandragen van het project en het verlenen van adequate medewerking en communicatie. Wanneer Bogaard Media Productions acht dat de opdrachtgever daar te kort in is geschoten kan Bogaard Media Productions niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van de gestelde deadline. Niet tijdige betaling van de voorschot factuur leidt tot opschorting van de werkzaamheden. 3.4 Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Bogaard Media Productions van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Bogaard Media Productions op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Betaling en Incasso 4.1 Bogaard Media Productions factureert standaard 50% van het offertebedrag vóór aanvang van het project en 50% bij voltooiing van het project, tenzij anders overeengekomen. 4.2 Betalingen dienen te worden voltooid middels bankoverschrijving. 4.3 Na volledige betaling van alle kosten heeft de opdrachtgever het recht om het product te gebruiken zoals in de offerte en factuur gespecificeerd. Alle andere rechten blijven het exclusieve eigendom van Bogaard Media Productions. Verdere bewerking of wijziging van de uiteindelijke beelden zijn niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Bogaard Media Productions. 4.4 Betaling dient plaats te vinden conform de op de offerte of factuur vermelde betaaltermijn. 4.5 Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig of in zijn volledigheid heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan 5 dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na 5 dagen nog steeds verzuimt, dan is Bogaard Media Productions genoodzaakt een aanmaning te sturen. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Bogaard Media Productions opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen. Tevens worden alle lopende werkzaamheden tot nader order opgeschort totdat de betaling in zijn volledigheid heeft plaatsgevonden. 4.6 Als een opdrachtgever het contract voortijdig beëindigt, blijven ze de volledige kosten van alle reeds uitgevoerde taken en gemaakte kosten verschuldigd.

5. Aansprakelijkheid 5.1 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om alle benodigde toestemmingen te vergaren inclusief maar niet beperkt tot uitvoeringen, merken, logo‘s, gebruik van intellectuele eigendommen, beeld- en geluidsopnamen of elke andere vorm van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op enige manier deel uit maakt van het uiteindelijke product. 5.2 Wanneer door de opdrachtgever auteursrechtelijk beschermd materiaal word geleverd voor gebruik in een product van Bogaard Media Productions, dient schriftelijke toestemming te worden gegeven door de originele auteursrecht eigenaar of andere auteursrecht houders. De opdrachtgever stelt Bogaard Media Productions vrij van enige claims, boetes, rechtszaken, kosten die daaruit voortkomen of kosten ten gevolge van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 5.3 Bogaard Media Productions accepteert geen aansprakelijkheid voor vertraging, niet succesvol leveren van het afgesproken product of eventueel daaruit voortvloeiende vervolgschade wanneer deze verwijtbaar is aan de opdrachtgever. 5.4 Bogaard Media Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, op welke drager dan ook, nadat de opdrachtgever met Bogaard Media Productions schriftelijk overeen is gekomen dat het geleverde project conform afspraak geleverd is en geschikt is voor publicatie.

6. Auteursrecht en Eigendom 6.1 Bogaard Media Productions doet zijn volledig recht gelden als auteursrechthouder van al het materiaal vastgelegd, verwerkt en/of geproduceerd door ons, ongeacht of het wel of geen deel uitmaakt van het uiteindelijke product. Het auteursrecht van al het geproduceerde materiaal is uitsluitend eigendom van Bogaard Media Productions en wordt beschermd onder internationaal recht.

7. Vertrouwelijke Informatie 7.1 Bogaard Media Productions verplicht zich tot geheimhouding van gevoelige informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. 7.2 De opdrachtgever zal aan derden zonder toestemming van Bogaard Media Productions geen mededeling doen over aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel de producten van Bogaard Media Productions beschikbaar stellen. Tevens zal de opdrachtgever geen van die producten al dan niet met inschakeling van derden vermenigvuldigen of exploiteren.

8. Wijziging Bogaard Media Productions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum.